*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

Există 2 criterii mari de diferențiere a diferitelor tipuri de PFA: după tipul activității desfășurate și, respectiv, după modul de impozitare.

Pentru început ar fi bine de lămurit ce înseamnă de fapt PFA. PFA este acronimul pentru persoana fizică autorizată. Persoanele fizice autorizate (PFA) sunt persoane ce obtin venituri din profesii liberale sau asimilate din prestări servicii cu caracter profesional, desfășurate în mod individual sau sub diverse forme de asociere, în domeniile științific, literar, artistic, educativ, de catre: medici, avocați, notari, executori, experți tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanți de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, arbitri, precum și orice alte persoane reglementate printr-o forma de organizare și care desfășoară activități în mod independent în condițiile legii.

Diferentierea PFA-urilor in functie de tipul activitatii.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Codul fiscal, putem avea PFA cu activitate dependentă, respectiv PFA cu activitate independentă.

Activitate dependentă este orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare. Se consideră că activitatea este dependentă atunci când îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a)    beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b)    în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c)     plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d)    plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Activitate independentă este orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă. Aceasta activitate (independentă) presupune desfășurarea în mod obișnuit, pe cont propriu și urmărind un scop lucrativ.

Criteriile care arată existența unei activități independente sunt:

a)    libera alegere a programului de lucru

b)    libera alegere a desfășurării activității

c)     libera alegere a locului de desfășurare a activității

d)    riscul asumat de întreprinzător

e)    desfășurarea activității pentru mai mulți clienți

f)     desfășurarea activității cu personal angajat (acolo unde legea permite)

Reconsiderarea unei activități drept activitate dependentă poate fi făcută de către organele fiscal printr-o inspecție fiscal și se realizează doar atunci când unul din criteriilr prevazute la art. 7 din Codul fiscal sunt îndeplinite.

Diferentierea PFA-urilor in functie de sistemul de impozitare.

Din punct de vedere al sistemului de impozitara, avem PFA impozitată în sistem real și PFA impozitată la norma de venit.

Este bine de știut că această clasificare se aplică PFA cu venituri din activități independente.

Veniturile din activități independente cuprind următoarele tipuri de venituri:

–       venituri comerciale

–       venituri din profesii libere

–       venituri din drepturi de proprietate intelectuală

PFA în sistem real. Acestea persone au de plată un impozit de 16% asupra veniturilor nete dintr-un an calendaristic (diferența dintre încasări și plăți). Acestea au obligativitatea de a ține evidența contabilă în partidă simplă cu ajutorul Registrului de încasări și plăți.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului, înregistrarea fiscala si autorizarea functionarii a persoanei fizice autorizate:

  1. Cererea de înregistrare, original – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
  4. Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
  5. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii
  6. Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
  7. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;